Vedtægter for 37.kreds Alsønderup S G og I

Vedtægter for 37.kreds Alsønderup S G og I
Senest vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. maj 2021.


§ 1
Foreningens navn er 37.kreds, Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.
Foreningen er stiftet den 29. marts 1885.
Hjemsted er Alsønderup, Hillerød kommune.
Hjemmeside: www.asgi.dk

§ 2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3
Foreningen er tilsluttet “DGI Nordsjælland” under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) som 37. kreds og er dermed undergivet DGI Nordsjællands landsdelsforeningens vedtægter.

Foreningens skytteafdeling er ligeledes tilsluttet “DGI Nordsjælland” under skydeledelsen og er dermed også undergivet vedtægterne for landsdelsforeningen DGI Nordsjælland.

§ 4
Som aktive kan optages bør og vogsne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Der kan endvidere optages støttemedlemmer og passive medlemmer.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, når der er enstemmig beslutning herom.

§ 5
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Et udelukket medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

a: formand
b: næstformand
c: kasserer
d: sekretær
e: formændene for de godkendte afdelinger (jf. § 7)

Alle vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år; dog skal ungdomsudvalgets formand være mindst 16 år.

§ 7
Bestyrelsen kan efter godkendelse på generalforsamlingen etablere afdeling for skydning, gymnastik og idræt samt for andet interesseområde.

§ 8
For hver aktivitet, der er godkendt som selvstændig afdeling, vælges et udvalg på mindst 3 medlemmer, hvoraf formanden tiltræder bestyrelsen (jf. § 6 e).

Udvalgets medlemmer vælges på afdelingens generalforsamling, som indkaldes via digitale medier, herunder foreningens hjemmeside, samt via e-mail til medlemmer af afdelingen.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af beretning
  • Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold.
  • Indkomne forslag
  • Valg af udvalgsmedlemmer (for 2 år ad gangen)
  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.

Afdelingens aktive medlemmer over 16 år samt æresmedlemmer og støttemedlemmer har stemmeret.

Udvalget konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalget råder selvstændigt over tildelte pengemidler og fører regnskab under ansvar over for bestyrelsen.

§ 9
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikk epersonligt for de for foreningen indgåede forpligtelser; for dem hæfter alene foreningen med dens formue.

Medlemmerne hr ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbyte af nogen art.

Da foreningen er berettiget til at give skydepåtegning, er foreningen v/ skydeudvalget forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens (skydeudvalgets) skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

§ 10
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes i maj og annonceres via digitale medier, herunder foreningens hjemmeside samt via e-mail til foreningens medlemmer, med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Alle fremmødte aktive medlemmer, støttemedlemmer samt æresmedlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt der fremsættes ønske herom.
Der føres protokol over beslutninger.

§ 11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent
2 Aflæggelse af beretning
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer og passive medlemmer
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Valg af bestyrelsessuppleant
   Valg af revisor (for 2 år) og revisorsuppleant
   Valg af fanabærer og fanebærersuppleant
7 Eventuelt

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen/udvalget finder det fornødent, eller når mindst 25 af foreningens/afdelingens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 13
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 14
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15
Foreningens regnskabsår er 1. april til 31.marts.

§ 16
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af “DGI Nordsjælland”, skal den tilbagelevere samtlige herfra modtagne ejendele, samt for skytternes vedkommende tillige kartoteker over registreringspligtige våben.
Ud over det forannævnte tilfalder foreningens formue idræts- og kulturarbejdet i Alsønderup sogn.