Forretningsorden

Image

Forretningsorden for bestyrelsen i ASG&I, 37.kreds. 
Punkt 1-15.

1.
Bestyrelsen består af fire medlemmer, valgt på generalforsamlingen, og formændene for de til enhver tid godkendte afdelinger samt en repræsentant for Kontakt37.
Bestyrelsen har en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter den årlige generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
De pågældende har de opgaver, som er anført i arbejdsplanen.


2.
På det konstituerende møde nedsættes udvalg for de områder, som ikke har status som selvstændige afdelinger.
Formanden for et af disse udvalg kan være medlem af bestyrelsen.
Et udvalg, der er nedsat af bestyrelsen, fungerer under ansvar over for bestyrelsen og kan kun disponere i henhold til de retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om udvalgsformandens eventuelle sæde i bestyrelsen.

3.

Bestyrelsen holder normalt møde 4 gange om året med afdelingerne og ad hoc med bestyrelsesmedlemmerne.
Herudover kan formanden indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt.
Endvidere skal formanden indkalde til møde, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det med begrundelse.
Bestyrelsesmøderne starter normalt kl. 18.00.

4.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde skriftligt ca. 8 dage forinden og med en foreløbig dagsorden, som godkendes ved mødets start, idet der er mulighed for at tilføje punkter.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal indkaldes med rimeligt varsel.

5.
Formanden leder bestyrelsesmøderne.
I formandens fravær leder næstformanden møderne.
Kasseren udarbejder og gennemgår kvartalsregnskaber og er i øvrigt forpligtet til at give økonomiske oplysninger efter bestyrelsens anmodning.
Sekretæren laver beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
Referatet godkendes på det førstkommende møde og arkiveres i klubhuset.

6.
Suppleant og revisorer holdes orienteret om bestyrelsens beslutninger via kopi af mødereferaterne.
Suppleanten kan deltage i hovedbestyrelsesmøderne og indtræder i bestyrelsen, når et af de generalforsamlingsudvalgte medlemmer er udtrådt af bestyrelsen eller er udeblevet fra et antal bestyrelsesmøder (efter bestyrelsens skøn).

7.
Kasseren/formand skal godkende eventuelle lønaftaler, inden de har bindende virkning for afdelingerne/foreningen.

8.
Æresmedlemmer er kontingentfri og kan frit deltage i de af foreningen tilrettelagte arrangementer.

9.
Aktive medlemmer, hvis kontingentrestance overstiger 3 måneder, kan udelukkes af afdelingen/foreningen efter beslutning truffet af udvalget/bestyrelsen.

10.
Udvalgenes kasserere må hver for sig højst ligge inde med kr. 2.000,00 i kontanter af udvalgets midler.

11.
Alle ind- og udgående skrivelser skal arkiveres i indtil 5 år, og de kan placeres i bestyrelseslokalet i klubhuset.

12.
Henvendelser til en anden myndighed foretages af bestyrelsens formand, med mindre andet bestemmes af bestyrelsen.
I sådanne tilfælde skal kopi tilsendes bestyrelsens formand.

13.
Væsentlige spørgsmål eller omfattende ønsker fra udvalg skal meddeles skriftligt til bestyrelsens formand og vedlægges den udsendte dagsorden som bilag til det pågældende punkt.

14.
Sager, hvorom der ikke kan opnås enighed i bestyrelsen, afgøres ved afstemning, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende, dog således at et flertal skal bestå af mindst 3 af de afgivne stemmer.
Står stemmerne lige, eller har mindre end 3 medlemmer stemt for et forslag, betragtes forslaget som bortfaldet.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skalder ved personsager være skriftlig afstemning, hvis blot et medlem forlanger det.
mindst 6 af bestyrelsens medlemmer skal være fremmødt, for at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt.

15.
Denne forretningsorden skal altid være i overensstemmelse med gældende vedtægter for foreningen.
Under hensyntagen hertil kan forretningsordenen ændres efter forslag, der vedtages på et bestyrelsesmøde og godkendes på det næste.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. august og 11. september 2002. Ændring i punkt 3 vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. marts 2017