Arbejdsplan

Image

Arbejdsplan for de 4 generalforsamlingsvalgte i hovedbestyrelsen for 37. Kreds, ASG&I

Opgaver for Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær


Formandens opgaver:

 • planlægge bestyrelsesmøderne
 • forberede dagsorden og udsende den i god tid (ca. en uge før)
 • lede bestyrelsesmøderne
 • forelægge dagsordenens punkter på bestyrelsesmøderne
 • planlægge de store linier i foreningen
 • repræsentere foreningen udadtil
 • have kontakt til amts- og landsorganisationen (DGI og FAS/DDS)
 • føre korrespondance med offentlige myndigheder
 • holde næstformanden løbende underrettet om foreningssager

Næstformandens opgaver:

 • lede bestyrelsesmøderne i formandens fravær
 • bidrage med planlægning af de store linier i foreningen
 • sørge for de praktiske rammer omkring møderne
 • lede haltidsudvalget

Sekretærens opgaver:

 • føre beslutningsprotokol for bestyrelsesmøderne
 • udfærdige og udsende mødereferater
 • arkivere foreningens papirer
 • føre medlemskartotek, herunder fortegnelse over dem, der har modtaget foreningens hæderstegn eller er æresmedlemmer
 • vedligeholde hovedforeningens IT-sider

Kasserens opgaver:

 • føre foreningens regnskab efter de retningslinier, bestyrelsen har vedtaget, herunder evt. moms og kildeskat
 • aflægge regnskab kvartalsvis
 • ansøge om kommunalt tilskud
 • ansøge om kommunal refusion af haltimer
 • afholde møde med afdelingernes kasserere 1 gang årligt